Katalikų tikybos mokytojų, siekiančių metodininko ar eksperto kvalifikacinės kategorijos, (arki)vyskupijos KC atmintinė)

Pagal mokytojų kvalifikacijos aprašą (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. Įsakymas Nr. V-774) katalikų tikybos mokytojai gali dirbti mokykloje įgiję aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 m. (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintys mokomojo dalyko ir pedagogo kvalifikaciją įrašytą diplome.
Pagal Mokytojų atestacijos nuostatus (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216) mokytojas siekiantis įgyti metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją turi įrodyti numatytus ugdomosios veiklos rezultatus ir faktus mokyklos atestacinei komisijai. Pagal atestacijos nuostatų 48 punktą Katalikų tikybos mokytojas, pretenduojantis įgyti mokytojo ar vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi gauti raštišką (arki)vyskupijos katechetikos centro sutikimą, pretenduojantis įgyti mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – Lietuvos katechetikos centro raštišką sutikimą.

Skaityti daugiau