Katalikų tikybos mokytojų, siekiančių metodininko ar eksperto kvalifikacinės kategorijos, (arki)vyskupijos KC atmintinė)

Pagal mokytojų kvalifikacijos aprašą (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. Įsakymas Nr. V-774) katalikų tikybos mokytojai gali dirbti mokykloje įgiję aukštąjį ar aukštesnįjį iki 2009 m. (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą, turintys mokomojo dalyko ir pedagogo kvalifikaciją įrašytą diplome.
Pagal Mokytojų atestacijos nuostatus (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-3216) mokytojas siekiantis įgyti metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją turi įrodyti numatytus ugdomosios veiklos rezultatus ir faktus mokyklos atestacinei komisijai. Pagal atestacijos nuostatų 48 punktą Katalikų tikybos mokytojas, pretenduojantis įgyti mokytojo ar vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją turi gauti raštišką (arki)vyskupijos katechetikos centro sutikimą, pretenduojantis įgyti mokytojo metodininko ar mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją – Lietuvos katechetikos centro raštišką sutikimą.


Raštiško sutikimo išdavimo tvarka:
1. Mokytojai, norintys įgyti metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, ne vėliau kaip 6 mėn. iki atestacijos komisijos posėdžio, į KC pristato šiuos dokumentus:
• Prašymą laisva forma katechetikos centro vadovui sutikimui gauti ir pažymą iš mokyklos, kad yra įtrauktas į mokyklos mokytojų atestacijos programą atitinkamam laikotarpiui;
• Mokytojo duomenų ir kvalifikacijos tobulinimo anketą (pgl. Kanoninio siuntimo išdavimo aprašą, LVK 2013 m. spalio 24 d.);
2. Mokytojai, norintys įgyti metodininko ar eksperto kvalifikacinę kategoriją, ne vėliau kaip 6 mėn. iki atestacijos komisijos posėdžio, kreipiasi į Lietuvos katechetikos centrą (LKC) ir pateikia prašymą Lietuvos katechetikos centro direktoriui sutikimui gauti. Taip pat primename, kad vadovaujantis atestacijos nuostatų 50 punktu mokyklos atestacijos pirmininkas raštu kreipiasi į LKC dėl praktinės veiklos vertintojo paskyrimo. Vertintojas paskiriamas ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo prašymo gavimo datos.
(Arki)vyskupijos katechetikos centras, rašydamas į LKC mokytojui metodininkui rekomendaciją, atsižvelgia į:
• Atvirų pamokų kokybę;
• Aktyvų, iniciatyvų dalyvavimą (arki)vyskupijos KC veikloje (konferencijos, renginiai, konkursai, seminarai, projektai ir kt.);
• Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą gilinant teologijos dalyko, pedagogo profesines, bendrakultūrines asmenybės kompetencijas;
• Metodinių priemonių kūrimą, jų sklaidą;
• Dalyvavimą metodinio centro veikloje ar dalijimąsi aktualia gerąja patirtimi (arki)vyskupijoje;
• Rūpinimąsi krikščionio tapatybės ir asmenybės dvasiniu augimu (rekolekcijos ir kt.);
• Aktyvų dalyvavimą parapijos sielovadinėje veikloje ar neformaliuose judėjimuose;
(Arki)vyskupijos katechetikos centras, rašydamas į LKC mokytojui ekspertui rekomendaciją, atsižvelgia į:
• Profesionaliai metodiškai organizuojamą ugdymo procesą;
• Dalyvavimą ekspertinėje veikloje (pamokų vertinimas, mokymo priemonių vertinimas, dalyvavimas tyrimo programose ir jų rezultatų vertinimas ir kt.)
• Mokymo programų, mokymo priemonių kūrimą ir jų sklaidą regioniniu ir nacionaliniu lygiu;
• Nuolatinį kvalifikacijos kėlimą gilinant teologijos dalyko, pedagogo profesines, bendrakultūrines asmenybės kompetencijas;
• Aktyvų, iniciatyvų dalyvavimą savo ir kitų (arki)vyskupijų KC veikloje (konferencijos, renginiai, konkursai, seminarai, projektų ir kt.);
• Dalyvavimą dorinio ugdymo (katalikų tikybos) projektuose regioniniu ir nacionaliniu lygiu;
• Dalyvavimą metodinio centro veikloje ir dalijimąsi aktualia gerąja patirtimi savo ir kitoje (arki)vyskupijoje;
• Rūpinimąsi krikščionio tapatybės ir asmenybės dvasiniu augimu (rekolekcijos ir kt.);

Patvirtinta LKC posėdyje nr.41, 2015-03-12