Katalikų tikyba

Katalikų tikybos mokomasis dalykas supažindina mokinius su krikščionių tikėjimu, atveria asmeninio ryšio su Kristumi svarbą, ugdo pasitikėjimą Dievu, skatina atvirumą žmonėms ir krikščioniškajai moralei, bet nevaržo religinio asmens apsisprendimo. Mokykloje tikybos mokymu, grindžiamu visuminiu asmens ugdymu, siekiama, gilinti dvasinę, kultūrinę, emocinę, etinę asmenybės sritis.
Katalikų tikybos mokymas yra konfesinis, bet neturi tikslo konkrečiai parengti sakramentams ar primesti liturgiją ir maldą.
Tikybos mokymo centras - asmens, sukurto pagal Dievo paveikslą, unikalumas ir nelygstama vertė. Mokiniai pagarbiai, atvirai bendraudami ir bendradarbiaudami, pažindami save ir supantį pasaulį, ugdo savo pasaulėžiūrą ir pozityvias asmenybės savybes. Jaunuoliai skatinami drąsiai kelti etinius, egzistencinius, socialinius, kultūrinius klausimus ir juos analizuoti tikėjimo ir mokslo požiūriu.
Tikybos mokymosi aplinka
Mokymosi aplinka ir ugdymo procesas nukreiptas į mokinių vertybinių nuostatų ir gebėjimų – intelektinių, socialinių, emocinių-dinaminių, kultūrinių – ugdymą ir pozityvią veiklą siekiant bendro gėrio. Tikybos pamokoje siekiama ugdyti mokinio sąmoningumą, savarankiškumą, atsakingumą, bendruomeniškumą ir solidarumą.
Tikybos mokymas yra kristocentriškas: atskleidžiama Kristaus aukos prasmė, Jo pavyzdžio ir mokymo radikalumas, Jo artimumas kiekvienam iš mūsų. Mokytojai ir mokiniai Jėzuje Kristuje, Šventajame Rašte, Katalikų bažnyčios mokyme ieško įkvėpimo ir atsakymo į gyvenimo prasmės ir laimės klausimus.

Tikybos mokymo tikslas:
Mokant katalikų tikybos mokykloje, siekiama mokiniams tikėjimo požiūriu padėti išsiugdyti vertybines nuostatas, bendrauti ir bendradarbiauti su kitais žmonėmis vadovaujantis sąžinės balsu ir artimo meile, gerbiant įvairias pažiūras; skatinama pastebėti ir suprasti Dievo kvietimą kiekvienam asmeniui pozityviai realizuoti save pasaulyje, Bažnyčioje, visuomenėje ir atsiliepti į tą kvietimą.

Tikybos mokymo rezultatas – gebėjimas analizuoti, kritiškai mąstyti, įvardinti egzistencinę patirtį ir Dievo Apreiškimo žinią bei mokytis būti ir veikti kartu įsipareigojant.

Parengta pagal: http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/ugdymo-programos/2_Dorinis_ugdymas.pdf