Lietuvos vyskupų konferencija

Lietuvos Vyskupų Konferencija (LVK) yra lotyniškųjų apeigų Bažnyčios Lietuvos vyskupų sambūris, įsteigtas siekiant drauge nagrinėti, svarstyti bei spręsti kylančius pastoracinius uždavinius ir tinkamai derinti bažnytinę veiklą.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos nariais gali būti Lietuvos vyskupijų dieceziniai vyskupai ir jiems teisės požiūriu prilygstantys asmenys, vyskupijų administratoriai, vyskupai koadjutoriai, vyskupai augziliarai ir kiti tituliniai vyskupai, Lietuvos teritorijoje vykdantys ypatingas Apaštalų Sosto ar Lietuvos Vyskupų Konferencijos jiems pavestas užduotis.

Lietuvos Vyskupų Konferencijai vadovauja trejų metų laikotarpiui plenariniame posėdyje renkamas Konferencijos pirmininkas.

Pirmininkas
Gintaras GRUŠAS

    Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Kariuomenės ordinariato apaštalinis administratorius

Vicepirmininkas
Lionginas VIRBALAS SJ

    Kauno arkivyskupas metropolitas