Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras

Steigėjo – Lietuvos Vyskupų Konferencijos - pavedimu Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras yra pagrindinė Lietuvos Katalikų Bažnyčios institucija, koordinuojanti katechezę, katalikišką religinį ugdymą ir švietimą Lietuvoje. Savo veikloje LKC vadovaujasi Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodeksu, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, Lietuvos Vyskupų Konferencijos priimtais bažnytinės teisės aktais bei savo Statutu. Šią Bažnyčios misiją Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras (LKUC) atlieka vykdydamas šiuos uždavinius:

  • inicijuoja ir organizuoja katalikiškojo ugdymo strategijų rengimą, vykdo jų įgyvendinimo stebėseną ir atnaujinimą;
  • inicijuoja, vykdo, organizuoja ir ekspertuoja tikybos mokymo programų rengimą bei jų atnaujinimą; katalikų tikybos vadovėlių leidybą, katechezės programų ir kitų tikybos mokymo priemonių rengimą ir sklaidą;
  • nuolat tiria renka ir analizuoja katechezės, tikybos mokymo ir religinio ugdymo situaciją Lietuvoje bei sistemina statistinius duomenis apie tikybos mokymą Lietuvos mokyklose;
  • inicijuoja ir įgyvendina katalikų tikybos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo bei mokymo programas;
  • koordinuoja katalikų tikybos mokytojų atestaciją;
  • koordinuoja vyskupijų katechetikos centrų veiklą, konsultuoja juos klausimais, susijusiais su tikybos mokymo programų įgyvendinimu;
  • bendradarbiauja su Lietuvos katalikiškosiomis ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformalaus švietimo įstaigomis, koordinuoja jų veiklą bei atstovauja jų interesus
  • skleidžia geriausias katechezės, katalikų tikybos mokymo, katalikiškojo ugdymo patirtis bei idėjas.

Istorija

1989 m. buvo įsteigta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Tarpdiecezinė katechetikos komisija, kuri ėmėsi organizuoti katalikų tikybos mokymą Lietuvos mokyklose.

1991 m. Tarpdiecezinė katechetikos komisija įsteigė Lietuvos Katechetikos centrą, kuriam pavedė organizuoti bei koordinuoti vaikų ir jaunimo religinį ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose. 1997 m. Lietuvos katechetikos centras perėmė visas Tarpdiecezinės katechetikos komisijos funkcijas, teises ir juridines galias.

Specialistams rengti 1993 m. prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos fakulteto buvo įsteigta Aukštesnioji katechetų mokykla, 1999 m. tapusi Kauno aukštesniąja katechetų mokykla ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje įregistruota kaip valstybinė dviejų steigėjų – Lietuvos Katechetikos centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos – mokykla, rengianti pradinės ir pagrindinės mokyklos katalikų religijos mokytojus bei parapijų katechetus. 2003 m. šiai mokyklai suteiktas Religijos studijų kolegijos statusas.

1994 – 2002 m. veikė Lietuvos katechetikos centro leidykla, kuri rengė, leido ir platino tikybos mokymo priemones. 1998 – 2000 m. buvo leidžiamas katalikams pedagogams skirtas žurnalas „Sėjėjas“, 2000 – 2002 m. ėjęs „Žodžio versmių“ pavadinimu.

Nuo 2007 m. kovo mėnesio Lietuvos katechetikos centras buvo perkeltas į Vilnių. Nuo 2005 m. gruodžio centrui vadovavo mons. Rimantas Gudlinkis. 2009 m. spalį LKC ėmė vadovauti mons. Kęstutis Latoža, o 2012 m. spalio 4 d. LVK nutarimu LKC direktoriumi vėl paskirtas mons. Rimantas Gudlinkis. 2020 m. Lietuvos katechetikos centras reorganizuotas keičiant pavadinimą į Lietuvos katalikiškojo ugdymo centrą.